Jdi na obsah Jdi na menu
 


Loděnice v Parku Boženy Němcové v Karviné

Rekonstrukce III. etapy okolí loděnice zahrnuje území na poloostrově v okolí objektu loděnice památkově chráněného přírodně krajinářského parku v rozsahu schválené základní studie, je aktualizací předešlého projektu z roku 1999, na který bylo vydáno stavební povolení, a byl postupně v předešlém období již částečně realizován. Zároveň vychází z projektu nového objektu loděnice zpracovaného ateliérem ing. arch. Radko Květa. Řešení části III. etapa rekonstrukce parku zahrnuje území o rozloze přibližně 27000 m2 včetně plochy břehů ostrova. Součástí projektu je také technické řešení nového kanálu propojujícího jezero a vytvoření ostrova s objektem loděnice.ObrazekProjekt rekonstrukce parku B. Němcové – III. etapa – okolí loděnice navazuje na již vypracovanou PD pro stavební povolení (1999) a PD pro realizaci (2003). Část III. Etapy rekonstrukce parku byla již realizována. V části okolí loděnice došlo k částečným upřesněním a změnám v souvislosti s návrhem rekonstrukce objektu loděnice (Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, 2007) a obnovení požadavku investora vybudovat na stávajícím poloostrově rekreační areál a oddělení tohoto areálu novým kanálem, jak bylo zamýšleno v roce 1999. S cílem vytvořit ostrov byla zpracovatelům poskytnuta studie firmy AQD-evitest, s.r.o., která odpověděla na otázku, jaký bude mít vliv vybudování nového kanálu na zkvalitnění vody v jezeře, popřípadě jakým způsobem má být provedena výstavba nového kanálu, jaké by měly být jeho technické parametry. Pro zpracování aktuální PD byly k dispozici upřesněné geodetické podklady (2003). 

Projekt zahrnuje:

* návrh probírek a kácení dřevin,
* terénní úpravy břehu ostrova
* výkop nového kanálu a jeho technické řešení,
* částečnou výstavbu komunikací spojujících lokalitu loděnice s okolním parkem,
* výstavbu mostu č. 7 a lávky pro pěší č. 6,
* výstavbu hřišť, rekreačních ploch a objektů,
* výsadbu stromů,
* obnovu luk a trávníků,
* mobiliář,
* rekonstrukci osvětlení,
* přeložky vodovodní přípojky,
* přeložku elektro. 

Probírky a kácení dřevin

Po posouzení stavu porostů viz inventarizace dřevin z roku 2003 a její aktualizace v létě 2007 byly určeny stromy popřípadě skupiny dřevin ke kácení. Cílem těchto zásahů jsou především negativní probírky. Vzhledem ke stavu porostu na poloostrově (porosty měkkého luhu) je návrh těchto probírek poměrně rozsáhlý. Hlavním cílem pěstebních zásahů, jehož probírky a následná výsadba dřevin jsou součástí, je revitalizace porostů a zlepšení růstové perspektivy dřevin na řešeném území. To spočívá v náhradě méně hodnotných lesnických výsadeb, povětšině ve stadiu výrazně rozpadajících se a odumírajících přestárlých dřevin, dřevinami vitálními, druhy dřevin, které v budoucnu vytvoří druhově pestrou různorodou základní kostru porostu. Rozpadající se a odumírající porosty dřevin druhově zastoupené charakteristickými krátkověkými druhy Populus popřípadě Salix, které jsou bez jakékoliv perspektivy dalšího rozvoje, mohou také v nedalekém budoucnu způsobit nebezpečné škody, obzvláště, bude-li v lokalitě zintenzívněno její provozní využívání.  Terénní úpravy břehu jezera a prohloubení jeho dna

Nový kanál

Kanál je navržen v místě nejnižším, jeho břehy jsou plánovány do sklonu 1:3 až 1:2 v místech nejužších. Tento sklon by měl být dostačující pro zjištěné vlastnosti a charakter modelované zeminy. Tam, kde to bude pro udržení svahu nezbytné, budou svahy zpevněny kamenným zásypem nebo kamennou rovnaninou (prostor mezi pilíři navrhovaných mostů). V místech terénních poklesů a erozivních sníženin bude navezena vytěžená zemina z výkopů a terén srovnán do předepsaných vzorových tvarů. Po celé délce budou břehy zpevněny štěrkopískovým zásypem ve vrstvě 0,2 až 0,3 m. Hloubka kanálu tři metry pod vodní hladinou a povlovný sklon břehů bude doplněn instalací pásů z drátokošů výšky 1,5 m a šířky 1 m podél náplavových břehů. Pásy z drátokošů budou uloženy 1,5 pod vodní hladinou a nebudou z okolí a parkových ploch viditelné. Dno navrhovaného kanálu stejně jako břehy budou zpevněny štěrkopískem. Je nezbytné, aby kanál byl periodicky (cca 2 roky) čištěn od nánosů ze dna. Plochy související s nově navrženým kanálem, především nově vytvořeného ostrova a okolí loděnice a na severním konci budou upraveny do požadovaného povlovného tvaru dalšími výkopy popřípadě zásypy. Vrcholy nově vytvořených břehů budou vhodně ozeleněny vegetačními koberci nebo sazenicemi vodních a bahenních rostlin na vybraných místech. S výsadbou zpevňujících keřových dřevin se v profilu nově vytvořeného kanálu a na březích nově vytvořeného ostrova nepočítá. Pro odvoz výkopku budou přesně stanoveny trasy vozidel po parku, aby byly minimalizovány vlivy stavby na vegetaci parku a také aby nedošlo k poškození již obnovených komunikací v parku těžkou mechanizací.

Stávající inženýrské sítě a terénní úpravy

Vytvoření nového kanálu si vyžádá přemístění stávajících inženýrských sítí zásobujících vodou a elektřinou objekt loděnice a rybářské chaty. Přípojku vody bude nezbytné uložit v dostatečné hloubce pod dnem nového kanálu, elektro a telefon a případné další sítě budou uloženy do konstrukce nové lávky. Pro park nejvhodnější vedení telefonní přípojky v zemi vyžaduje přeložení stávajícího nadzemního vedení. Projekt tohoto opatření není součástí předkládané PD.

Okolí loděnice

Architektonické řešení objektu loděnice a jejího bezprostředního okolí bylo zpracováno v samotném projektu architektonické kanceláře ing. arch. Radko Květa. Navrhované řešení z tohoto návrhu vychází. Okolí loděnice bude doplněno na severním výběžku ostrova objektem venkovního ohniště. Tento výtvarně pojednaný objekt bude podrobně zpracován v následujících stupních PD. Oproti předešlým a dílčím návrhům z roku 2003 bude obvodová komunikace, která z části slouží jako příjezd pro zásobování a z části jako pěší přístup, doplněna linkou mlatového chodníku spojujícího loděnici s areálem navržených sportovních hřišť směrem k budoucímu objektu majáku (viz studie 1995). Bude umístěn v trase přirozené zkratky v místě stávající asfaltové komunikace. Jednotlivá hřiště jsou situována do výtvarně sjednocujících meandrů zpevněných ploch. Tyto zpevněné plochy slouží k polyfunkčnímu využívání a předpokládají zvýšenou aktivitu návštěvníků. Nejblíže k objektu loděnice je umístěna lanová průlezka pro hru dětí. Průlezka bude typovým výrobkem a její konkrétní podoba bude upřesněna v dalším stupni PD. Průlezka bude osazena na ploše vyplněné hlubokým herním pískem.

Výstavba lávky 6 a 7

Most i lávka jsou řešeny na pohled shodně s realizovanými mosty v parku.  Na betonových pilířích je posazena masivní nosná ocelová konstrukce. Na ocelovou konstrukci jsou příčně uloženy dřevěné dubové trámy. Podélná pásovina navazuje na krajníky přiléhajících chodníků. Z boku je přišroubováno ocelové zábradlí. Veškerý viditelný kov je povrchově upraven shodně s již realizovanými mostky v parku zinkováním, zbývající opakovaným nátěrem.

Výsadby stromů

Návrh výsadeb stromů je součástí pěstebních opatření vedoucích k zvýšení vitality porostů řešeného území, vytvoření proměnlivé vegetační skladby a budoucí kostry porostů. Výsadbami zároveň dojde k druhovému obohacení porostů.

Obnova luk a trávníků

Obnova luk nebude prováděna v celé ploše území. Pouze v místech dokončených terénních úprav a v místech po odstraněných skupinách dřevin budou obnoveny luční porosty. Předpokládáme, že obnovené louky budou udržovány stávající intenzitou.

Součástí PD je také rekonstrukce osvětlení parku, která je dodána jako samostatný stavební objekt specializovanou firmou Plyko s.r.o., 602 00 Brno, Rezkova

 

<<<

 

Stav před zahájením stavby

Datum: 26. 2. 2010
Fotografií: 9
Složek: 0

Zahájení stavby 17.3.2010

Datum: 17. 3. 2010
Fotografií: 15
Složek: 0

Založení stavby vlastní loděnice

Datum: 12. 4. 2010
Fotografií: 17
Složek: 0

Araál Lodiček měsíc po zahájení výstavby

Datum: 27. 4. 2010
Fotografií: 22
Složek: 0

Propojovací kanál v areálu Lodiček

Datum: 5. 5. 2010
Fotografií: 15
Složek: 0

Montáž lávky č.6

Datum: 2. 6. 2010
Fotografií: 14
Složek: 0

Obnovení prací po povodni

Datum: 9. 6. 2010
Fotografií: 11
Složek: 0

Montáž zastřešení loděnice a další

Datum: 21. 7. 2010
Fotografií: 22
Složek: 0

Areál loděnice v Karviné před dokončením

Datum: 1. 10. 2010
Fotografií: 9
Složek: 0

Dokončený areál loděnice v parku Boženy Němcové

Datum: 3. 11. 2010
Fotografií: 24
Složek: 0